Algemene voorwaarden

Kindercoach Marjolein | Zeewolde


Kindercoach Marjolein is opgericht door Marjolein Patz, is gevestigd te Zeewolde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73686417 


Kindercoach Marjolein richt zich op het coachen van kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar en ouderbegeleiding.

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Kindercoach Marjolein en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

 

Vertrouwelijkheid

Kindercoach Marjolein is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.

Kindercoach Marjolein streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Kindercoach Marjolein dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Coaching/begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kindercoach Marjolein kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Aansprakelijkheid

Het advies en begeleiding van Kindercoach Marjolein is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen.

Kindercoach Marjolein is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kindercoach Marjolein. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Kindercoach Marjolein.

Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Kindercoach Marjolein aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

 

Regels rond een afspraak voor kinderen

De ouder dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn.

Na de coachingsessie is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

 

Observatie en verslag

In overleg met, of op verzoek van ouders van het kind, bezoekt de kindercoach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school of huisarts) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Kindercoach Marjolein gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Tarieven

De tarieven staan vermeld op de website van Kindercoach Marjolein, www.kindercoachzeewolde.nl. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Hier kunt u ook meer lezen over eventuele stappen i.v.m. mogelijke vergoedingen bij uw zorgverzekeraar.

Tariefswijzigingen worden van tevoren aangekondigd op de website.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is ( meer dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

 

Betalingsvoorwaarden

De ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 8 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Kindercoach Marjolein. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Kindercoach Marjolein een betalingsherinnering sturen. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is Kindercoach Marjolein gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á €5,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Kindercoach Marjolein genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

Bij betalingsachterstand is Kindercoach Marjolein gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

 

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email.

Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.